تعرفه ارسال پیامک

تعرفه ارسال پیامک

قیمت های جدول زیر باتوجه به اپراتوری که مشترک در پنل پیامک استفاده میکند و متناسب با میزان شارژ حساب طراحی شده است. قیمت ارسال پیامک بدون پنل پیامک به دلیل عدم استفاده از امکانات و جزئیات و ابزار هوشمند نرم افزار ارسال اس ام اس پایینتر است. تعرفه ارسال پیامک بدون سامانه sms در جدول دوم  و تعرفه خطوط اختصاصی با تعداد ارقام مربوط به اپراتورها که کلیه متقاضیان میتوانند تهیه کنند در جدول سوم موجود است. برای مشاهده دموی پنل پیامک وارد سامانه شده و از نام کاربری demo  و رمز عبور demo  استفاده نمایید.

      
تعرفه پیامک طبق مجموع شارژ یکسال پیش شماره ١٠٠٠ پیش شماره ٣٠٠٠ پیش شماره ٥٠٠٠ پیش شماره ٠٢١ارسال از دکل
ارسال BTS
از ١تا ١٠٠.٠٠٠ تومان۱۵.۵۱۵.۵۱۵.۵۱۵.۵۱۵.۵
از ١٠٠.٠٠٠ تا ٢٥٠.٠٠٠ تومان۱۵۱۵۱۵۱۵۱۵
از ٢.٥٠٠.٠٠١ تا ١.٠٠٠.٠٠٠تومان۱۴.۸۱۴.۸۱۴.۸۱۴.۸۱۴.۸
از ١.٠٠٠.٠٠١ تا ۳.٠٠٠.٠٠٠ تومان۱۴.۵۱۴.۵۱۴.۵۱۴.۵۱۴.۵
از ۳.٠٠٠.٠٠١ تا ۶.٠٠٠.٠٠٠ تومان۱۴۱۴۱۴۱۴۱۴
از ۶.٠٠٠.٠٠١ تا ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان۱۳.۸۱۳.۸۱۳.۸۱۳.۸۱۳.۸
از ٢.٥٠٠.٠٠١ تا ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان۱۲.۸۱۳.۸۱۲.۸۱۲.۸۱۲.۸
از ٢.٥٠٠.٠٠١ تا ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان۱۱.۸۱۳۱۱.۸۱۱.۸۱۱.۸
از ٢.٥٠٠.٠٠١ تا ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان۱۰.۵۱۲.۵۱۰.۵۱۰.۵۱۰.۵

شماره های اختصاصی

شماره های اختصاصی به مدت ١ سال فعال خواهد بود و بعد از ١ سال در صورت نیاز تمدید میشود
تعداد رقم شماره پیش شماره ١٠٠٠ سفارشی پیش شماره ١٠٠٠ غیر سفارشی پیش شماره ٢٠٠٠ رند پیش شماره ٢٠٠٠ غیر رند پیش شماره ٣٠٠٠ سفارشی پیش شماره ٣٠٠٠ غیر سفارشی پیش شماره ۵٠٠٠٢ , ۵٠٠٠۵ سفارشی پیش شماره ۵٠٠٠٢ , ۵٠٠٠۵ غیر سفارشی
١۵ رقمی
١۴ رقمی ٣٠٠.٠٠٠ ١۵٠.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠ ١۵٠.٠٠٠ ٢٠٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠
١٣ رقمی ٨٠٠.٠٠٠ ۴٠٠.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠ ١۵٠.٠٠٠
١٢ رقمی ١.۶٠٠.٠٠٠ ٨٠٠.٠٠٠ استعلام ١.٧٠٠.٠٠٠ ١.۶٠٠.٠٠٠ ١.٠٠٠.٠٠٠ ۵٠٠.٠٠٠ ٢۵٠.٠٠٠
١١ رقمی ٣.٠٠٠.٠٠٠ ١.۵٠٠.٠٠٠ استعلام ٢.۵٠٠.٠٠٠ ٨٠٠.٠٠٠ ۴٠٠.٠٠٠
١٠ رقمی ۴.٠٠٠.٠٠٠ ٢.٠٠٠.٠٠٠ استعلام ۴.٧٠٠.٠٠٠ ٢.۵٠٠.٠٠٠ ١.۴٠٠.٠٠٠ استعلام ٩٠٠.٠٠٠
٩ رقمی ۵.٠٠٠.٠٠٠ ٢.۵٠٠.٠٠٠ استعلام ٨.۵٠٠.٠٠٠ ٣.۵٠٠.٠٠٠ ٢.۵٠٠.٠٠٠ استعلام ١.۶٠٠.٠٠٠
٨ رقمی ٧.٠٠٠.٠٠٠ ٣.۵٠٠.٠٠٠ استعلام ١۵.٠٠٠.٠٠٠ استعلام استعلام استعلام استعلام
٧ رقمی ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ ۵٠.٠٠٠.٠٠٠ استعلام استعلام استعلام استعلام استعلام استعلام
۶ رقمی ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ استعلام استعلام استعلام استعلام

نکات مهم

  • تمامی قیمت ها به ریال، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به قیمت تمام شده می باشد.
  • شماره هایی که توسط شما درخواست میشوند سفارشی و شماره ها یی که بصورت تصادفی ارائه میشوند غیر سفارشی هستند
  • رندی و غیر رندی شماره های ٢٠٠٠ توسط استعلام از اپراتور مشخص میشوند که معمولا به تعدادارقام تکراری بستگی دارد
  • تخفیفات خرید بسته های شماره را میتوانید در جشنواره مشاهده نمایید

اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس ثابت و همراه اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت شرکت، شماره اقتصادی شرکت، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه

خطوط ثابت

از امکانات سامانه پیام کوتاه سازین ، ارسال پیامک از طریق خطوط ثابت با پیش شماره ٠٢١ میباشد. به عنوان مثال ارسال پیامک با شماره ٠٢١٢٨٣١.این شماره ها در قالب شماره های ٨ رقمی ، ۵ رقمی و ۴ رقمی ارائه میگردد. نکته ی قالب توجه در این خطوط ، یکسان بودن هزینه ارسال پیامک فارسی و انگلیسی می باشد. با این سرویس شما میتوانید بدون هیچ نرم افزار یا سخت افزار جانبی دیگری و از طریق اینترنت، از خط ثابت خود پیام کوتاه ارسال و دریافت نمایید. همچنین استفاده از این خطوط باعث اشغال شدن تلفن شما نخواهد شد و حتی در صورتی که خط تلفن شما به هر دلیلی قطع شود، شما همچنان میتوانید از پنل و خط خود برای ارسال پیامک استفاده نمایید.
تعداد ارقام نمونه شماره قیمت (ریال)
متناظر ٨ رقمی (٩٨٢١XXXXXXXX) ٠٢١xxxxxxxx ٨۵٠.٠٠٠
متناظر ۶ رقمی (٩٨٢١XXXXXXXX) ٠٢١xxxxxx ٢.٨٠٠.٠٠٠
متناظر ۵ رقمی (٩٨٢١XXXXX) ٠٢١xxxxx ٣.٧٢٠.٠٠٠
متناظر ۴ رقمی (٩٨٢١XXXX) ٠٢١xxxx ۴.۴۵٠.٠٠٠
متناظر ٣ رقمی (٩٨٢١XXXX) ٠٢١xxx ٧.٣۵٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٢ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XX) ٠٢١٠٠٠xx ۵۴.۶٠٠.٠٠٠ تا ٨١.٨۵٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٣ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXX) ٠٢١٠٠٠xxx ١١.٠٠٠.٠٠٠ تا ١۴.۶٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ۴ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXX) ٠٢١٠٠٠xxxx ۴.١٠٠.٠٠٠ تا ۵.۵٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ۵ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxx ٣.٠٠٠.٠٠٠ تا ٣.٧٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ۶ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxxx ٢.٢۵٠.٠٠٠ تا ٢.٨٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٧ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxxxx ١.٩٠٠.٠٠٠ تا ٢.١٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٨ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxxxxx ١.۵۵٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٩ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxxxxxx ١.۴٠٠.٠٠٠
غیرمتناظر ١٠ رقمی (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxxxxxxx ١.١٨٠.٠٠٠
غیرمتناظر ٧ رقمی (متناظر شهرستان) (٩٨٢١٠٠٠XXXXXXXX) ٠٢١٠٠٠xxxxxxx ١.۴٠٠.٠٠٠
غیر متناظر ٨ رقمی کرج (٩٨٢۶XXXXXXXX) ٩٨٢۶XXXXXXXX ١.۴٠٠.٠٠٠
غیر متناظر ۵ رقمی کرج (٩٨٢۶XXXXX) ٩٨٢۶XXXXX ١.۴٠

نکات مهم

  • جهت فعالسازی پیامک از خط ۰۲۱ کافیست قبضو تلفن + تصویر واضح کارت ملی و شناسنامه صاحب خط را به همراه ” فرم پیامک انبوه از خط ثابت ” را به ایمیل و یا از طریق تیکتینگ برای سازین ارسال نمایید تا ظرف مدت حداکثر ۱ روز کاری بتوانید از داخل پنل اس ام اس سازین از خط ثابت خود پیامک ارسال و دریافت کنید.

اشخاص حقیقی : نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس ثابت و همراه اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت شرکت، شماره اقتصادی شرکت، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه